Vyplňte prosím online přihlášku.

Česká obec sokolskáPŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ

do Tělocvičné jednoty Sokol Kunratice
Přihlašuji se do oddílu:
Titul, příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
* bez lomítka
Občanství:
Pohlaví:
Adresa bydliště
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Zavazuji se řádně plnit povinnosti člena Tělocvičné jednoty Sokol a dodržovat Stanovy ČOS a absolvovat případné pravidelné zdravotní prohlídky umožňující vykonávat sportovní činnost.

Souhlasím s tím, aby na webových stránkách jednoty, na nástěnkách nebo podobným vhodným způsobem při prezentaci práce TJ, byly zveřejňovány fotografie z akcí, kterých se zúčastním.

Přijetím přihlášky zahajuje TJ Sokol Kunratice zpracování předaných osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Informace o zpracování jsou k dispozici na nástěnce v sokolovně a na webových stránkách TJ Sokol Kunratice.